Elmetropolen S. Bälte AB © 2009

Kontakt

Sven Bälte
Telefon: 08-81 78 00
E-post: info@elmetropolen.com

Arbetsmiljöpolicy

Allt arbete skall planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö. Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade, brukas, kontrolleras och underhållas på sådant sätt att betryggande säkerhet erhålls mot ohälsa och olycksfall. Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall inte nås på annat sätt skall personlig skyddsutrusning användas.

Arbetsledning och arbetstagare skall ha sådant kunnande i arbetsmiljöfrågor att de kan undgå riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsledning skall se till att arbetstagare får god kännedom om arbetsförhållanden och att arbetstagare upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet.

Arbetsledning och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Arbetsledning och arbetstagare skall samverka vid internkontrollen av arbetsmiljön.

Arbetsledning och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma drogfria arbetsplatser. I den utsträckning verksamheten kräver skall arbetsmiljön och arbetet med denna dokumenteras.

Elmetropolen AB är medlem i Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, och får fortlöpande information om lagar och föreskrifter gällande arbetsmiljö.

Vid beställning av arbete upprättas en riskbedömning och handlingsplan för varje objekt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete med riskbedömning utförs regelbundet där följande punkter ingår:

Arbetsställe
Arbetsplatsen hålls ren och städad. Borttagning av eget spill till anvisas plats, exempelvis soprum, låda eller container. Städning bör ske minst en gång per dag och rörspill tas bort omedelbart för att eliminera halkolyckor. Städningen kontrolleras av ledande montörer och arbetsledning på plats.

Tekniska hjälpmedel
Vid borrning och bilningsarbeten används endast pneumatiska maskiner, oftast försedda med dammsugningsutrusning. Godkända stegar och ställningar används. Kontrolleras av respektive montör.

Personlig skyddsutrusning
Varje montör har sin personliga skyddsutrustning som hjälm, skyddsskor med spiktramp och stålhätta, hörselskydd, skyddsmask, skyddsglasögon, regnställ samt handskar att använda efter påkallat eller eget behov. Personlig skyddsutrusning sköts och rengörs av respektive montör.

Skyddsarbete
Livlina och bälte skall alltid användas vid takarbete. Arbeten i servisrum och ställverk skall alltid utföras av två montörer. Arbeten får aldrig ske på spänningsförande delar – spänningen skall alltid brytas och skyltas vid brytstället. Ombesörjning av ledande montör.

Hem    Tjänster     Miljöplan    Arbetsmiljöpolicy    Pågående projekt    Bilder    Kontakt